PIRKIMO IR PARDAVIMO TAISYKLĖS

Telefono numerių pirkimo – pardavimo elektroninėje parduotuvėje www.lengvinumeriai.lt taisyklės

1. Sąvokos

1.1. Pardavėjas – Mantas Kalėda, vykdantis individualią veiklą pagal pažymą Nr. 724834
1.2. LengviNumeriai.lt – telefono numerių elektroninė parduotuvė, esanti adresu www.lengvinumeriai.lt
1.3. Pirkėjas – 1) veiksnus fizinis asmuo, t.y. asmuo, sulaukęs pilnametystės, kurio veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka; 2) nepilnametis nuo keturiolikos iki aštuoniolikos metų amžiaus, kuris turi tėvų arba rūpintojų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai jis yra emancipuotas; 3) juridinis asmuo; 4) visų aukščiau nurodytų asmenų tinkamai įgalioti atstovai.
1.4. Pardavėjo partneris – fizinis arba juridinis asmuo, parduodantis prekes ar teikiantis paslaugas www.lengvinumeriai.lt
 taip pat fiziniai arba juridiniai asmenys, kurie pasitelkiami norint įvykdyti Pirkėjo užsakymą.
1.5. Asmens duomenys – Pirkėjo vardas, pavardė, prekių pristatymo adresas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas.
1.6. Taisyklės – šios prekių pirkimo – pardavimo telefono numerių parduotuvėje
www.lengvinumeriai.lt taisyklės.

2. Bendrosios nuostatos

2.1. Taisyklės, kurios skelbiamos tinklapyje www.lengvinumeriai.lt yra šalims privalomas teisinis dokumentas, kuriame nustatomos Pirkėjo ir Pardavėjo teisės bei pareigos, prekių įsigijimo bei apmokėjimo už jas sąlygos, prekių pristatymo ir grąžinimo tvarka, šalių atsakomybė bei kitos su prekių pirkimu – pardavimu elektroninėje parduotuvėje Lengvinumeriai.lt susijusios sąlygos.
2.2.Pardavėjas turi teisę bet kuriuo metu pakeisti, taisyti ar papildyti Taisykles. Nauja Taisyklių redakcija įsigalioja ją paskelbus svetainėje Lengvinumeriai.lt
2.3. Pirkti Lengvinumeriai.lt turi teisę tik Pirkėjai, kurie nurodyti Taisyklių 1.3 punkte. Pirkėjas, atlikdamas pirkimą, patvirtina, kad yra skaitęs šias Taisykles, yra susipažinęs su Taisyklėmis ir sutinka su Taisyklėmis, patvirtina, kad jis turi teisę pirkti prekes Lengvinumeriai.lt internetinėje parduotuvėje.

3. Prekių užsakymas, pirkimo – pardavimo teisinių santykių sukūrimo momentas

3.1. Pirkėjas, užsisakydamas prekes, atitinkamuose Pardavėjo pateiktuose informacijos laukuose privalo nurodyti užsakymo įvykdymui būtinus savo asmens duomenis: vardą, pavardę, prekių pristatymo adresą, telefono numerį ir elektroninio pašto adresą. Pirkėjas sutinka, kad jo pateiktu elektroninio pašto adresu ir telefono numeriu būtų siunčiami informaciniai pranešimai, kurie būtini prekių užsakymui įvykdyti. Pirkėjas taip pat sutinka, kad Pirkėjo Asmens duomenys ar jų dalis būtų perduoti Pardavėjo partneriams (duomenų tvarkytojams) siekiant tinkamai įvykdyti užsakymą ir/ar tinkamai suteikti užsakytas paslaugas.
3.2. Kai Pirkėjas, išsirinkęs perkamą prekę ar paslaugą ir suformavęs prekių krepšelį, įvykdo visus užsakymo žingsnius, laikoma, kad tarp Pardavėjo ir Pirkėjo atsirado teisiniai pirkimo-pardavimo santykiai ir sudaryta pirkimo-pardavimo sutartis.
3.3. Jei visi užsakymo žingsniai atlikti teisingai, Pirkėjas elektroniniu paštu gauna užsakymo patvirtinimą.

4. Pirkėjo teisės

4.1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes Lengvinumeriai.lt šių Taisyklių nustatyta tvarka.
4.2. Pirkėjas turi teisę atsisakyti užsakymo šių Taisyklių nustatyta tvarka.
4.3. Pirkėjas turi teisę grąžinti įsigytas prekes Taisyklių nustatyta tvarka.
4.4. Pirkėjas turi kitų teisių, įtvirtintų šiose Taisyklėse ir LR įstatymuose ir teisės aktuose.

5. Prekių kainos, apmokėjimo tvarka ir terminai

5.1. Prekių kainos Lengvinumeriai.lt svetainėje ir suformuotame užsakyme nurodomos eurais, įskaitant tuo metu pagal teisės aktus galiojantį PVM dydį.
5.2. Už užsisakytas prekes Pirkėjas gali atsiskaityti vienu iš šių būdų:
5.2.1. naudojantis elektronine bankininkyste;
5.2.2. banko pavedimu;
5.2.3. grynaisiais pinigais prekių pristatymo metu;
5.3. Kai Pardavėjas gauna apmokėjimą už prekes arba kai užbaigiamas užsakymas (jei Pirkėjas pasirinko atsiskaitymą grynaisiais pristatymo metu), pradedamas formuoti prekių siuntinys ir pradedamas skaičiuoti prekių pristatymo terminas.

6. Pirkėjo įsipareigojimai

6.1. Pirkėjas, naudodamasis interneto parduotuve Lengvinumeriai.lt, įsipareigoja laikytis šių Taisyklių, kitų sąlygų, aiškiai nurodytų svetainėje, bei nepažeisti Lietuvos Respublikos teisės aktų.
6.2. Užsiregistravęs Pirkėjas įsipareigoja užtikrinti, kad pateikta informacija ir Asmens duomenys nėra klaidinantys ar neteisingi.
6.3. Jeigu pasikeičia užsiregistravusio Pirkėjo registracijos formoje pateikti Asmens duomenys, Pirkėjas privalo nedelsdamas juos atnaujinti.
6.4. Pirkėjas įsipareigoja saugoti prisijungimo prie savo Paskyros duomenis, neperduoti jų tretiesiems asmenims ir nesudaryti galimybės tretiesiems asmenims sužinoti Pirkėjo prisijungimo duomenis. Pirkėjas supranta, kad jis yra tiesiogiai atsakingas už nuostolius, atsiradusius dėl neteisėto Pirkėjo Paskyros panaudojimo, kai Pirkėjas neapsaugojo savo prisijungimo duomenų ir jie tapo žinomi ir/ar prieinami tretiesiems asmenims.
6.5. Jei Pirkėjo prisijungimo duomenys tampa žinomi tretiesiems asmenims, Pirkėjas privalo nedelsdamas apie tai informuoti Pardavėją per vieną darbo dieną.
6.6. Kai prisijungimo prie Pirkėjo paskyros duomenys tapo žinomi tretiesiems asmenims, Pardavėjas tokią paskyrą panaikina ir suteikia teisę Pirkėjui susikurti naują Paskyrą.
6.7. Pirkėjas privalo sumokėti už užsisakytas prekes ir priimti jas šių Taisyklių nustatyta tvarka. Pasirinkęs atsiimti prekes Pardavėjo prekių atsiėmimo punkte, Pirkėjas privalo jas atsiimti pasirinktame prekių atsiėmimo punkte per Taisyklėse nurodytus terminus.

7. Pardavėjo teisės

7.1. Pardavėjas turi teisę keisti ar sustabdyti svetainės Lengvinumeriai.lt funkcijas, svetainėje esančių elementų išdėstymą, nutraukti tam tikrų svetainės funkcijų veikimą.
7.2. Pardavėjas turi teisę sustabdyti arba nutraukti Lengvinumeriai.lt veiklą.
7.3. Pardavėjas turi teisę keisti paslaugų, teikiamų teikimo apimtį ar būdą, sustabdyti, nutraukti paslaugų ar jų dalies teikimą, apmokestinti paslaugas ar paslaugų dalį.
7.4. Jei Pirkėjas bando pakenkti svetainės darbo stabilumui ir saugumui ar nevykdo savo įsipareigojimų, Pardavėjas turi teisę nedelsiant ir be išankstinio įspėjimo apriboti arba sustabdyti Pirkėjo galimybę naudotis svetaine arba išskirtiniais atvejais panaikinti Pirkėjo Paskyrą.
7.5. Pardavėjas turi teisę iš anksto neįspėjęs Pirkėjo anuliuoti jo užsakymą, jeigu Pirkėjas, pasirinkęs Taisyklių 9.2.1 ar 9.2.2 punktuose numatytus apmokėjimo būdus, nesumoka už prekes per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų.
7.6. Kai Pirkėjas pasirenka Taisyklių 9.2.3 punkte numatytą apmokėjimo būdą – grynaisiais pinigais prekių pateikimo metu, Pardavėjas, iškilus neaiškumams dėl užsakyme pateiktos informacijos, turi teisę susisiekti su Pirkėju užsakyme nurodytu elektroninio pašto adresu Prekių pristatymo terminas tokiu atveju pradedamas skaičiuoti nuo susisiekimo su Pirkėju dienos. Pardavėjas turi teisę iš anksto neįspėjęs Pirkėjo anuliuoti jo užsakymą, jei Pardavėjui nepavyksta susisiekti su Pirkėju per 3 (tris) darbo dienas po užsakymo pateikimo.

8. Pardavėjo įsipareigojimai

8.1. Pardavėjas įsipareigoja šiose Taisyklėse ir nustatytomis sąlygomis sudaryti Pirkėjui galimybę naudotis Lengvinumeriai.lt teikiamomis paslaugomis
8.2. Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumo teisę į jam priklausančią asmeninę informaciją, t.y. Pirkėjo Asmens duomenis tvarkyti tik Taisyklių 3 skyriuje ir Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
8.3. Informuoti Pirkėją apie Taisyklių 7.1 – 7.4 punktuose nurodytus pakeitimus.
8.4. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjo užsakytas prekes jo nurodytu adresu Taisyklių 9 skyriuje nurodytomis sąlygomis.
8.5. Pardavėjas įsipareigoja priimti Pirkėjo grąžinamas prekes Taisyklių 12 skyriuje nurodytomis sąlygomis.
8.6. Jei Pardavėjas dėl svarbių aplinkybių negali pristatyti Pirkėjui užsakytos prekės, jis įsipareigoja pasiūlyti Pirkėjui analogišką ar kiek įmanoma savo savybėmis panašesnę prekę. Pirkėjui atsisakius priimti prekę, kuri buvo siūloma kaip analogiška arba panaši, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjui sumokėtus pinigus per 10 (dešimt) darbo dienų, jeigu buvo atliktas išankstinis apmokėjimas, ir visais atvejais atšaukti užsakymą.

9. Atsakomybė

9.1. Pirkėjas yra visiškai atsakingas už jo pateikiamų Asmens duomenų teisingumą. Jei Pirkėjas pateikia neteisingus ar netikslius asmens duomenis, Pardavėjas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius ir įgyja teisę reikalauti iš Pirkėjo patirtų tiesioginių nuostolių atlyginimo.
9.2. Pirkėjas atsako už veiksmus, atliktus naudojantis elektrinine parduotuve Lengvinumeriai.lt
9.3. Užsiregistravęs Pirkėjas atsako už savo prisijungimo duomenų saugojimą ir/ar perdavimą tretiesiems asmenims. Jei teikiamomis paslaugomis naudojasi trečiasis asmuo, prisijungęs asmuo naudodamasis Pirkėjo prisijungimo duomenimis, Pardavėjas šį asmenį laiko Pirkėju.
9.4. Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.
9.5. Jei Pardavėjo tinklapyje Lengvinumeriai.lt yra pateiktos nuorodos į kitų trečiųjų asmenų tinklapius, tai Pardavėjas negarantuoja, kad informacija, kurią galima peržiūrėti paspaudus šias nuorodas, yra teisinga, išsami ar tiksli. Už trečiųjų asmenų pateikiamos informacijos turinį, jos teisingumą, išsamumą ir tikslumą atsakingi tretieji asmenys. Pardavėjas nėra įpareigotas patikrinti perduodamą ar saugomą išorinę informaciją arba nustatyti neteisėtus veiksmus.
9.6. Dėl pirkimo-pardavimo užsakymo įsipareigojimų nevykdymo ar netinkamo vykdymo kilus žalai, kaltoji šalis atlygina kitos šalies patirtus tiesioginius nuostolius.

10. Baigiamosios nuostatos

10.1. Šios taisyklės sudarytos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais.
10.2. Šių Taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma Lietuvos Respublikos teisė.
10.3. Visi nesutarimai, kilę dėl šių Taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

—–

PRISTATYMO SĄLYGOS:

Prekės pristatomos visoje Lietuvoje paštomatu, apasirenkant paštomato tipą (LPExpress, DPD arba Omniva) ir nurodant tikslų paštomato adresą. Pristatymo kaina priklauso nuo pasirinkto paslaugos teikėjo. Taip pat yra galimybė atsiimti įsigytą prekę nemokamai Kaune užsakymo lange nurodytu adresu. Prekes pardavėjas įsipareigoja išsiųsti (įdėti į paštomatą) ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo apmokėjimo gavimo, tačiau dažniausiai prekė išsiunčiama tą pačią arba sekančią dieną po apmokėjimo gavimo. Pristatymo terminas, skaičiuojant nuo siuntos į paštomatą įdėjimo iki pristatymo į pasirinktą paštomatą priklauso nuo paslaugų teikėjų (LpExpress, DPD, Omniva) ir įprastomis sąlygomis trunka nuo 1 iki 3 darbo dienų.

 —-

GRĄŽINIMO SĄLYGOS:

Pirkėjas turi teisę per 14 dienų pakeisti ar grąžinti įsigytą pakuotę su gražiu telefono numeriu tik tuo atveju, jeigu pakuotė nebuvo naudota, nebuvo atidaryta ir kitaip nebuvo pažeista jos prekinė išvaizda. Tai taip pat reiškia, kad privalote išsaugoti ir nepažeisti gautos prekės pakuotės, o įsigytą prekę apžiūrėti tik taip, kaip tai galėtumėte padaryti tiesiogiai prekybos vietoje. Panaudotą kokybišką prekę galite grąžinti tik pardavėjui geranoriškai sutikus, taigi, jeigu nauja pakuotė, kuri yra kokybiška buvo atidaryta ir galiausiai nusprendėte ją grąžinti, prekė nėra grąžintina arba grąžinimas galimas tik pardavėjui sutikus ją priimti.

—-

PRIVATUMO POLITIKA:

 

1. Privatumo politikos bendrosios nuostatos

1.1 Ši privatumo politika reglamentuoja www.Lengvinumeriai.lt elektroninės parduotuvės (toliau – Numerių parduotuvė) ir Numerių parduotuvės kliento (toliau – Vartotojas) pagrindinius asmens duomenų rinkimo, tvarkymo ir saugojimo principus bei tvarką.
1.2 Vartotojo asmens duomenų rinkimą, tvarkymą ir saugojimą nustato ši privatumo politika, Lietuvos Respublikos Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas ir kiti teisės aktai.
1.3 Numerių parduotuvėje nurodydamas savo asmens duomenis Vartotojas sutinka, kad Numerių parduotuvė visus nurodytus duomenis valdys ir tvarkys šioje privatumo politikoje bei teisės aktuose numatytais tikslais, priemonėmis ir tvarka.

 

2.  Asmens duomenų rinkimas, tvarkymas, saugojimas

2.1 Numerių parduotuvė vadovaujasi šiais pagrindiniais asmens duomenų tvarkymo principais:
2.1.1 Asmens duomenys renkami apibrėžtais ir teisėtais tikslais. Asmens duomenys tvarkomi tiksliai ir sąžiningai. Asmens duomenys nuolat atnaujinami. Asmens duomenys saugojami ne ilgiau, nei to reikalauja nustatyti duomenų tvarkymo tikslai.

2.1.2 Asmens duomenis tvarko tik Numerių parduotuvę administruojantis (-ys) asmuo (asmenys). Visa informacija apie tvarkomus asmens duomenis yra konfidenciali. Numerių parduotuvė gerbia kiekvieno Vartotojo teisę į privatumą. Vartotojo asmens duomenys (vardas, pavardė, adresas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas ir kita e-parduotuvės registracijos formoje nurodyta informacija) renkami ir tvarkomi šiems tikslams: apdoroti Vartotojo prekių užsakymus; išrašyti finansinius dokumentus (pvz., sąskaitas faktūras); spręsti problemas, susijusias su prekių pateikimu ar pristatymu; vykdyti kitus įsipareigojimus.

 

3. Asmens duomenų perdavimas trečiosioms šalims

3.1 Numerių parduotuvė turi teisę perduoti informaciją trečioms šalims šio punkto 2.2 tikslams pasiekti.
3.2 Numerių parduotuvė turi teisę perduoti Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka atitinkamoms institucijoms (pvz. VMI, FNTT, policijai, duomenų apsaugos inspekcijai, VVTAT ir kt.), vykdančioms kontrolės, priežiūros ir visus kitus tiriamuosius veiksmus.

 

4. Registracijos pateikimo taisyklės

Vartotojas registracijos formoje turite pateikti pilną, išsamią ir teisingą informaciją apie save. Jeigu registracijos formoje vartotojas pateikia netikslius, melagingus ar klaidinančius duomenis, Numerių parduotuvė nėra atsakinga už prekės pristatymą, taip pat Numerių parduotuvė turi teisę anuliuoti Vartotojo registraciją ir ištrinti duomenis arba apriboti Vartotojo galimybes naudotis šia Numerių elektronine parduotuve.

 

5. Asmens duomenų pakeitimas ar atnaujinimas

Vartotojas teisę keisti ir/ar atnaujinti Vartotojo įvestą informaciją, pranešdamas apie tai adresu info@lengvinumeriai.lt Prašymas dėl duomenų keitimo ir/arba duomenų atnaujinimo turi būti tinkamai ir kvalifikuotai pasirašytas.

 

6. Taisyklių keitimas ir baigiamosios nuostatos

Numerių parduotuvė  turi teisę iš dalies ar visiškai pakeisti Privatumo sąlygas apie tai pranešdami Numerių parduotuvės tinklapyje. Tolimesnis naudojimasis mūsų tinklapio paslaugomis reiškia šių taisyklių laikymąsi. Visi iškilę nesutarimai ir ginčai sprendžiami derybu būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.

 

Jeigu turite klausimų, pastabų, pasiūlymų, rašykite: info@lengvinumeriai.lt